História

Dejiny skautingu

Zakladaťeľom svetového skautingu je anglický generál lordbp Robert Baden Powell of Gilwell, ktorýdobre poznal dobré vlastnosti, ale aj nedostatky mládeže. Ako 50 ročný sa dobrovoľne vzdal služby v armáde a po zbytok života sa venoval skautom. Zomrel v roku 1941 vo veku 84 rokov. Počas plodného života napísal zo svojich skúseností knihu Scouting for boys (Skauting pre chlapcov), ktorá sa stala teoretickým základom skautingu. V roku 1907 sa pod jeho vedením uskutočnil prvý tábor na ostrove Brownsea, kde si overil správnosť svojej teórie. O rok neskôr bola jeho kniha preložená do viacerých jazykov, čo bol impulz pre šírenie skautingu ďalej do sveta. V roku 1909 sa konal 1. snem chlapčenského skautingu v Londýne. Keďže sem prišli aj dievčatá, Bí-Pí bol prekvapený, lebo skauting bol pôvodne čisto chlapčenské hnutie a vyhlásil ich za Girl Scouts. Požiadal svoju staršiu sestru Agnes, aby podľa jeho knihy spracovala príručku pre dievčatá. V tom istom roku sa stala prezidentkou dievčenského skautingu. Neskôr v tejto činnosti pokračovala manželka Bí-Pí Olave Baden – Powellová, ktorá bola v roku 1918 zvolená za náčelníčku Guide Girl.

Na Slovensko sa skauting dostal ešte za Uhorska. Po I. svetovej vojne po vzniku ČSR sa skauting začal rýchlo rozširovať na Slovensko z Čiech. Po r. 1919 boli na Slovensku založené prvé oddiely v Žiline, Bratislave, Trenčíne a postupne v ďaľších mestách. Počas činnosti bol skauting na slovensku tri krát násilne prerušený. V roku 1938 nástupom nacizmu, v roku 1949 nástupom socializmu a v roku 1970 tzv. normalizáciou. Činnosť skautingu sa opäť obnovila v roku 1989 a pod názvom Slovenský skauting trvá dodnes.

História skautingu na Slovensku

3. 6. 1913 vznikol v Komárne prvý skautský oddiel na území Slovenska ako reakcia na rýchlo rastúce celosvetové skautské hnutie založené v roku 1908 anglickým lordom Robertom Baden-Powellom.
Po vzniku ČSR sa prof. Antonín Benjamín Svojsík zaslúžil o založenie zjednotenej skautskej organizácie “Svaz junáků – skautů Republiky Československé”, a preto mu právom prináleží titul “zakladateľ československého skautingu”. Krátko na to bol v marci 1919 v Žiline založený tzv. “Študentský Scout oddiel” a v Bratislave 1. oddiel Baden-Powella Bratislava.

svojsikV medzivojnovom období nastal veľký rozmach skautingu na Slovensku. Pre tieto roky bolo typické množstvo malých skautských organizácií, ktoré sa viac či menej pokúšali upraviť si skautský program na svoje podmienky, a tak vznikali ruský, nemecký, maďarský, evanjelický skauting, židovský skauting, oddiely vodného a leteckého skautingu a ďalšie.
Skauting rýchlo rástol a okolo roku 1928 už existovalo mnoho chlapčenských aj dievčenských oddielov v 34 mestách. Mal za sebou prvé publikácie, mnoho akcií pre verejnosť, Slovanské jamboree, účasť na svetových jamboree v Maďarsku a Poľsku. O fungujúcu organizáciu sa starala výkonná administratíva, ktorá zahŕňala tieto odbory: výchovný, organizačný, hospodársky, zdravotnícky a propagačný.

Už v roku 1933, kedy sa Adolf Hitler chopil moci a zrušil skauting v Nemecku a po anexii Rakúska aj tam, začalo sa zmrákať nielen nad Európou, ale aj nad skautingom v nej. Prišlo aj na Slovenský skauting. Autonómna slovenská vláda nariadením z novembra 1938 obmedzila činnosť skautingu len na Slovenský katolícky skauting. Tento po rozpade ČSR ešte pár mesiacov živoril a začiatkom roku 1940 zanikol.

Radostný rok 1945 priniesol koniec druhej svetovej vojny, obnovenie ČSR i skautingu v nej. V Čechách i na Slovensku sa uskutočnili národné snemy, na ktorých sa ustanovili skautské organizácie: v Čechách pod menom Junák a na Slovensku Slovenský junák. V máji 1946 prijal 12 člennú delegáciu Čs. Junáka prezident republiky Dr. Eduard Beneš.
V dobe pred februárom 1948 sa Dr. Zdenek Nejedlý – prezident Čs. akadémie vied a jeden z popredných predstaviteľov KSČ vyjadril: “Nevieme si predstaviť čs. mládež bez Junáka.” Po februárových udalostiach však nastal koniec skautingu.

Na jar 29. 3. 1968 skautské zhromaždenie neoficiálne obnovilo činnosť Junáka a ministerstvo vnútra v októbri schválením stanov legalizovalo jeho činnosť v rámci Federácie mládežníckych organizácií.
V tomto období náš skauting ako súčasť Národného frontu, prispôsobený požiadavkám štátu stojaceho na materialistickom svetonázore, nemohol byť medzinárodne registrovaný, ale ostal len národnou organizáciou. Napriek tomu však pracoval a vychovával. V rokoch 1968/69 sa na Slovensku registrovalo 15 000 členov. Po krátkom období činnosti bol 17. 6.1970 Československý Junák opäť zrušený Federálnym ministerstvom vnútra.
Počas ďalších 20 rokov čs. skauti a skautky zdanlivo neexistovali, ale poučení minulosťou vedeli ako prežiť, skautské ideály živiť vo svojich srdciach a realizovať ich vo vlastnom živote.